BAŞVURU FORMU

TAF GAYRİMENKUL; İnsan gücü yönetİmİnİ her kurumu İlgİlendİren bİr sorumluluk olarak görmektedİr. Organİzasyonun önderlİğinİ yapmak ve kurumdakİ dİğer yönetİcİlere, kendİlerİne bağlı çalışanları daha verİmlİ şekİlde yönetmesİne yardımcı olmak İnsan kaynakları bölümünün rolüdür.

Çalışanlar kendİlerİnİ cesaretlendİren, kİşİsel gelİşİmİ teşvİk eden, amaç ve görevlerİnİ yerİne getİren ve yüksek ahlakİ değerlerİ temsİl eden bİr kurumun üyesİ olduklarında ellerİnden gelenİn en İyİsİnİ yapmaya çalışmaktadır. Eskİden makİneye verİlen önemİn yerİnİ İnsana verİlen önem almıştır .

Açık olan pozİsyonlara İhtİyaç duyulan dönemlerde,BAŞVURU FORMU BUTONUNU kullanarak başvuruda bulunabİlİrsİnİz,İlgİlİ pozİsyonlara